Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2018

blackcat
blackcat
Reposted fromshakeme shakeme viaBabson Babson
9072 4ba6 380
Reposted fromfission fission viaBabson Babson

November 05 2018

blackcat
Reposted fromFlau Flau viapkz451 pkz451
0143 e99b 380
Reposted fromatby atby viabeltane beltane
blackcat
Patrzy przez okno i pyta siebie, dlaczego jedni mają to, co im potrzebne, bez żadnego trudu, tak jakby im się to należało, a inni muszą szukać tego wszędzie, daleko, w obcych miejscach, wśród obcych twarzy.
— Igor Kulikowski - Polowanie na obłoki
Reposted frompieprzycto pieprzycto viahavingdreams havingdreams
blackcat
Jest takie słowo, które nie ma angielskiego odpowiednika. Pochodzi z języka portugalskiego. Saudade. Wiesz, co oznacza? To jakby... to słowo nie ma dokładnej definicji. Opisuje raczej uczucie... obezwładniającego smutku. Uczucie, które pojawia się, kiedy człowiek zda sobie sprawę z tego, że utracił coś na zawsze i że nigdy już tego nie odzyska.
— Alexandra Bracken – Mroczne umysły
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viaNajada Najada

November 03 2018

blackcat
7639 bb14 380
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viakomplikacja komplikacja
blackcat
Reposted fromOoliv Ooliv viajustaperson justaperson
blackcat
5137 1925 380
Reposted fromurban-cities urban-cities viapoppyseed poppyseed
blackcat
blackcat
0584 8861 380
Reposted fromunconscious unconscious viaiammistake iammistake
blackcat
Przytula się do niego mocno, bardzo mocno. Jakby chciała, aby ich żyły zawiązały się na supeł.
                                                                                                   
Jakub Żulczyk
blackcat

November 02 2018

blackcat
8499 7031 380
0987 6f21 380
Reposted fromAmericanlover Americanlover viabeltane beltane
0314 4a34 380
Reposted fromnoirceur noirceur viabeltane beltane
blackcat
0734 3529 380

coolkidsofhistory:

“A photo my grandparents took of themselves via self timer,1950.”

Reposted fromLittleJack LittleJack viamyzone myzone
blackcat
9830 dd9b 380
Reposted frommartrol martrol viasomebodytolove somebodytolove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl